1. Trang ch>
  2. Phác thảo công ty>
  3. Khách hàng chính

Khách hàng chính

Các nhà sản xuất dược phẩm Các nhà sản xuất thiết bị y tế Khác

I'rom Pharmaceutical Co., Ltd
Ajinomoto Pharmaceuticals Co., Ltd.
AstraZeneca K.K.
Eisai Co., Ltd.
Okayama Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.
Ono Pharmaceutical Co., Ltd.
Kayaku Co., Ltd.
Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.
Kowa Company, Ltd
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
CMIC Co., Ltd.
Shenzhen Main Luck Pharmaceuticals Inc.
Daiichi Sankyo Co., Ltd.
Daiichi Sankyo Propharma Co., Ltd.
Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd.
Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
Tsumura & Co.
Towa Pharmaceutical Co., Ltd.
Nipro Pharma Corporation
Nippon Chemiphar Co., Ltd.
Japan BCG Laboratory
Bayer Yakuhin, Ltd.
Quỹ nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn của Đại học Osaka
Fuji Chemical Industry Co., Ltd.
Fujifilm Corporation
Fujifilm Finechemicals Co., Ltd.
Maruishi Pharmaceutical Co., Ltd.
Maruho Co., Ltd.
Roman Industries Co., Ltd.
JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.
PT. Meiji Indonesian Pharmaceutical

SEED Co., Ltd.
Terumo Corporation
Terumo Yamaguchi Corporation
Hosokawa Yoko Co., Ltd.

Airex Co., Ltd.
Otsuka Chemical Co., Ltd.
Kihara Memorial Yokohama Foundation for the Advancement of Life Sciences
Kyoto University
Kirin Engineering Co., Ltd.
Kinden Corporation
Keio University
Research Association for Next-generation Biomedicine Manufacturing Technologies
Sumisetsu Engineering Co., Ltd.
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
CellSeed Inc.
Viện Nghiên cứu và Đổi mới Sinh học
tella, Inc.
Nisshin Engineering Inc.
Nippon Shikizai, Inc.
Noevir Co., Ltd.
P&G K.K.
Shanghai Tofflon